Fandom

포켓몬 위키

인덱스 넘버/2세대

< 인덱스 넘버

9,594총 문서
개 보유
Add New Page
토론0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

2세대에서부터 와서는 인덱스 넘버가 전국도감과 똑같아 지기 시작했다. 그러나, 버그 포켓몬은 아직까지 있는데, 8비트 프로그램으로 만든 게임은 OO~HH까지 있고, 총 256가지(0~255)이다. 그러나 2세대 포켓몬은 모두 251마리기 때문에, 그 공백을 채우기 위해 버그 포켓몬이 있는 것이다.

포켓몬의 목록

번호 이름 타입
000????? 노말  GGQRRROO ROCKET 
001이상해씨 풀  독 
002이상해풀 풀  독 
003이상해꽃 풀  독 
004파이리 불꽃 
005리자드 불꽃 
006리자몽 불꽃  비행 
007꼬부기 물 
008어니부기 물 
009거북왕 물 
010캐터피 벌레 
011단데기 벌레 
012버터플 벌레  비행 
013뿔충이 벌레  독 
014딱충이 벌레  독 
015독침붕 벌레  독 
016구구 노말  비행 
017피죤 노말  비행 
018피죤투 노말  비행 
019꼬렛 노말 
020레트라 노말 
021깨비참 노말  비행 
022깨비드릴조 노말  비행 
023아보 독 
024아보크 독 
025피카츄 전기 
026라이츄 전기 
027모래두지 땅 
028고지 땅 
029니드런♀ 독 
030니드리나 독 
031니드퀸 독  땅 
032니드런♂ 독 
033니드리노 독 
034니드킹 독  땅 
035삐삐 노말 
036픽시 노말 
037식스테일 불꽃 
038나인테일 불꽃 
039푸린 노말 
040푸크린 노말 
041주뱃 독  비행 
042골뱃 독  비행 
043뚜벅쵸 풀  독 
044냄새꼬 풀  독 
045라플레시아 풀  독 
046파라스 벌레  풀 
047파라섹트 벌레  풀 
048콘팡 벌레  독 
049도나리 벌레  독 
050디그다 땅 
051닥트리오 땅 
052나옹 노말 
053페르시온 노말 
054고라파덕 물 
055골덕 물 
056망키 격투 
057성원숭 격투 
058가디 불꽃 
059윈디 불꽃 
060발챙이 물 
061슈륙챙이 물 
062강챙이 물  격투 
063캐이시 에스퍼 
064윤겔라 에스퍼 
065후딘 에스퍼 
066알통몬 격투 
067근육몬 격투 
068괴력몬 격투 
069모다피 풀  독 
070우츠동 풀  독 
071우츠보트 풀  독 
072왕눈해 물  독 
073독파리 물  독 
074꼬마돌 바위  땅 
075데구리 바위  땅 
076딱구리 바위  땅 
077포니타 불꽃 
078날쌩마 불꽃 
079야돈 물  에스퍼 
080야도란 물  에스퍼 
081코일 전기  강철 
082레어코일 전기  강철 
083파오리 노말  비행 
084두두 노말  비행 
085두트리오 노말  비행 
086쥬쥬 물 
087쥬레곤 물  얼음 
088질퍽이 독 
089질뻐기 독 
090셀러 물 
091파르셀 물  얼음 
092고오스 고스트  독 
093고우스트 고스트  독 
094팬텀 고스트  독 
095롱스톤 바위  땅 
096슬리프 에스퍼 
097슬리퍼 에스퍼 
098크랩 물 
099킹크랩 물 
100찌리리공 전기 
101붐볼 전기 
102아라리 풀  에스퍼 
103나시 풀  에스퍼 
104탕구리 땅 
105텅구리 땅 
106시라소몬 격투 
107홍수몬 격투 
108내루미 노말 
109또가스 독 
110또도가스 독 
111뿔카노 땅  바위 
112코뿌리 땅  바위 
113럭키 노말 
114덩쿠리 풀 
115캥카 노말 
116쏘드라 물 
117시드라 물 
118콘치 물 
119왕콘치 물 
120별가사리 물 
121아쿠스타 물  에스퍼 
122마임맨 에스퍼 
123스라크 벌레  비행 
124루주라 얼음  에스퍼 
125에레브 전기 
126마그마 불꽃 
127쁘사이저 벌레 
128켄타로스 노말 
129잉어킹 물 
130갸라도스 물  비행 
131라프라스 물  얼음 
132메타몽 노말 
133이브이 노말 
134샤미드 물 
135쥬피썬더 전기 
136부스터 불꽃 
137폴리곤 노말 
138암나이트 바위  물 
139암스타 바위  물 
140투구 바위  물 
141투구푸스 바위  물 
142프테라 바위  비행 
143잠만보 노말 
144프리져 얼음  비행 
145썬더 전기  비행 
146파이어 불꽃  비행 
147미뇽 드래곤 
148신뇽 드래곤 
149망나뇽 드래곤  비행 
150뮤츠 에스퍼 
151 에스퍼 
152치코리타 풀 
153베이리프 풀 
154메가니움 풀 
155브케인 불꽃 
156마그케인 불꽃 
157블레이범 불꽃 
158리아코 물 
159엘리게이 물 
160장크로다일 물 
161꼬리선 노말 
162다꼬리 노말 
163부우부 노말  비행 
164야부엉 노말  비행 
165레디바 벌레  비행 
166레디안 벌레  비행 
167페이검 벌레  독 
168아리아도스 벌레  독 
169크로뱃 독  비행 
170초라기 물  전기 
171랜턴 물  전기 
172피츄 전기 
173 노말 
174푸푸린 노말 
175토게피 노말 
176토게틱 노말  비행 
177네이티 에스퍼  비행 
178네이티오 에스퍼  비행 
179메리프 전기 
180보송송 전기 
181전룡 전기 
182아르코 풀 
183마릴 물 
184마릴리 물 
185꼬지모 바위 
186왕구리 물 
187통통코 풀  비행 
188두코 풀  비행 
189솜솜코 풀  비행 
190에이팜 노말 
191해너츠 풀 
192해루미 풀 
193왕자리 벌레  비행 
194우파 물  땅 
195누오 물  땅 
196에브이 에스퍼 
197블래키 악 
198니로우 악  비행 
199야도킹 물  에스퍼 
200무우마 고스트 
201안농 에스퍼 
202마자용 에스퍼 
203키링키 노말  에스퍼 
204피콘 벌레 
205쏘콘 벌레  강철 
206노고치 노말 
207글라이거 땅  비행 
208강철톤 강철  땅 
209블루 노말 
210그랑블루 노말 
211침바루 물  독 
212핫삼 벌레  강철 
213단단지 벌레  바위 
214헤라크로스 벌레  격투 
215포푸니 악  얼음 
216깜지곰 노말 
217링곰 노말 
218마그마그 불꽃 
219마그카르고 불꽃  바위 
220꾸꾸리 얼음  땅 
221메꾸리 얼음  땅 
222코산호 물  바위 
223총어 물 
224대포무노 물 
225딜리버드 얼음  비행 
226만타인 물  비행 
227무장조 강철  비행 
228델빌 악  불꽃 
229헬가 악  불꽃 
230킹드라 물  드래곤 
231코코리 땅 
232코리갑 땅 
233폴리곤2 노말 
234노라키 노말 
235루브도 노말 
236배루키 격투 
237카포에라 격투 
238뽀뽀라 얼음  에스퍼 
239에레키드 전기 
240마그비 불꽃 
241밀탱크 노말 
242해피너스 노말 
243라이코 전기 
244앤테이 불꽃 
245스이쿤 물 
246애버라스 바위  땅 
247데기라스 바위  땅 
248마기라스 바위  악 
249루기아 에스퍼  비행 
250칠색조 불꽃  비행 
251세레비 에스퍼  풀 
252????? 에스퍼  버그 
253 ??? 
254????? B 
255????? 'l) m) ZM  노말