Fandom

포켓몬 위키

얼음귀신 (포켓몬)/3세대 기술

< 얼음귀신 (포켓몬)

9,609총 문서
개 보유
Add New Page
토론0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

레벨업으로 배우는 기술

3세대
레벨업으로 배우는 기술

LV 기술 타입 위력 명중률 PP
최초 눈싸라기  얼음  40 100% 25
최초 째려보기  노말  100% 30
최초 그림자분신  노말  —% 15
최초 물기  악  60 100% 25
7 그림자분신  노말  —% 15
10 물기  악  60 100% 25
16 얼다바람  얼음  55 95% 15
19 박치기  노말  70 100% 15
25 방어  노말  —% 10
28 깨물어부수기  악  80 100% 15
34 냉동빔  얼음  95 100% 10
42 싸라기눈  얼음  —% 10
53 눈보라  얼음  120 70% 5
61 절대영도  얼음  30% 5기술/비전머신으로 배우는 기술

3세대
머신으로 배우는 기술
머신 기술 타입 위력 명중률 PP
TM03 물의파동  물  60 100% 20
TM06 맹독  독  85% 10
TM07 싸라기눈  얼음  —% 10
TM10 잠재파워  노말  100% 15
TM12 도발  악  100% 20
TM13 냉동빔  얼음  95 100% 10
TM14 눈보라  얼음  120 70% 5
TM15 파괴광선  노말  150 90% 5
TM16 빛의장막  에스퍼  —% 30
TM17 방어  노말  —% 10
TM18 비바라기  물  —% 5
TM21 화풀이  노말  100% 20
TM26 지진  땅  100 100% 10
TM27 은혜갚기  노말  100% 20
TM30 섀도볼  고스트  80 100% 15
TM32 그림자분신  노말  —% 15
TM41 트집  악  100% 15
TM42 객기  노말  70 100% 20
TM43 비밀의힘  노말  70 100% 20
TM44 잠자기  에스퍼  —% 10
TM45 헤롱헤롱  노말  100% 15
HM05 플래시  노말  70% 20


교배로 배우는 기술

3세대
교배로 배우는 기술
기술 타입 위력 명중률 PP
코코파스
꼬지모
블록  노말  —% 5
로젤리아 압정뿌리기  땅  —% 20


기술가르침으로 배우는 기술

3세대
기술가르침으로 배우는 기술
다른 세대
- - - -
게임 기술 타입 위력 명중률 PP
FR LG E XD 누르기  노말  85 100% 15
FR LG E XD 웅크리기  노말  —% 40
FR LG E XD 이판사판태클  노말  120 100% 15
FR LG E XD 버티기  노말  —% 10
FR LG E XD 대폭발  노말  250 100% 5
FR LG E XD 얼다바람  얼음  55 95% 15
FR LG E XD 흉내내기  노말  —% 10
FR LG E XD 구르기  바위  30 90% 20
FR LG E XD 자폭  노말  200 100% 5
FR LG E XD 잠꼬대  노말  —% 10
FR LG E XD 코골기  노말  40 100% 15
FR LG E XD 대타출동  노말  —% 10
FR LG E XD 뽐내기  노말  90% 15