Fandom

포켓몬 위키

버섯모 (포켓몬)/3세대 기술

< 버섯모 (포켓몬)

9,575총 문서
개 보유
Add New Page
토론0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

레벨업으로 배우는 기술

3세대
레벨업으로 배우는 기술

LV 기술 타입 위력 명중률 PP
최초 흡수  풀  20 100% 20
최초 몸통박치기  노말  35 95% 35
최초 저리가루  풀  75% 30
최초 씨뿌리기  풀  90% 10
4 몸통박치기  노말  35 95% 35
7 저리가루  풀  75% 30
10 씨뿌리기  풀  90% 10
16 메가드레인  풀  40 100% 10
22 박치기  노말  70 100% 15
23 마하펀치  격투  40 100% 30
28 카운터  격투  100% 20
36 스카이업퍼  격투  85 90% 15
45 마음의눈  노말  —% 5
54 폭발펀치  격투  100 50% 5기술/비전머신으로 배우는 기술

3세대
머신으로 배우는 기술
머신 기술 타입 위력 명중률 PP
TM01 힘껏펀치  격투  150 100% 20
TM06 맹독  독  85% 10
TM08 벌크업  격투  —% 20
TM09 기관총  풀  10 100% 30
TM10 잠재파워  노말  100% 15
TM11 쾌청  불꽃  —% 5
TM15 파괴광선  노말  150 90% 5
TM17 방어  노말  —% 10
TM19 기가드레인  풀  60 100% 5
TM20 신비의부적  노말  —% 25
TM21 화풀이  노말  100% 20
TM22 솔라빔  풀  120 100% 10
TM23 아이언테일  강철  100 75% 15
TM27 은혜갚기  노말  100% 20
TM31 깨트리다  격투  75 100% 15
TM32 그림자분신  노말  —% 15
TM36 오물폭탄  독  90 100% 10
TM42 객기  노말  70 100% 20
TM43 비밀의힘  노말  70 100% 20
TM44 잠자기  에스퍼  —% 10
TM45 헤롱헤롱  노말  100% 15
TM49 가로챔  악  —% 10
HM01 풀베기  노말  50 95% 30
HM04 괴력  노말  80 100% 15
HM05 플래시  노말  70% 20
HM06 바위깨기  격투  20 100% 15


교배로 배우는 기술

3세대
교배로 배우는 기술
기술 타입 위력 명중률 PP
토게틱
블루, 그랑블루
에나비, 델케티
마이농
애교부리기  노말  100% 20
입치트
플러시
거짓울음  악  100% 20
파라스, 파라섹트
도토링, 잎새코, 다탱구
입치트
칼등치기  노말  40 100% 40
플러시
마이농
도우미  노말  —% 20
잎새코, 다탱구 뽐내기  노말  90% 15


기술가르침으로 배우는 기술

3세대
기술가르침으로 배우는 기술
다른 세대
- - - -
게임 기술 타입 위력 명중률 PP
FR LG E XD 누르기  노말  85 100% 15
FR LG E XD 카운터  격투  100% 20
FR LG E XD 이판사판태클  노말  120 100% 15
FR LG E XD 폭발펀치  격투  100 50% 5
FR LG E XD 버티기  노말  —% 10
FR LG E XD 연속자르기  벌레  10 95% 20
FR LG E XD 메가톤킥  노말  120 75% 5
FR LG E XD 메가톤펀치  노말  80 85% 20
FR LG E XD 흉내내기  노말  —% 10
FR LG E XD 진흙뿌리기  땅  20 100% 10
FR LG E XD 지구던지기  격투  100% 20
FR LG E XD 잠꼬대  노말  —% 10
FR LG E XD 코골기  노말  40 100% 15
FR LG E XD 대타출동  노말  —% 10
FR LG E XD 뽐내기  노말  90% 15
FR LG E XD 칼춤  노말  —% 30
FR LG E XD 번개펀치  전기  75 100% 15